CARACTERÍSTIQUES DE COI

Cicle formatiu de Grau superior de Comerç Internacional

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix en planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i els procediments establerts.

Horari

Matí.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic superior en Comerç internacional (RD 1574/2011, de 4 de novembre)

Durada dels estudis

2.000 hores – 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)

Ambit professional i de treball:

Aquest professional exercirà la seva activitat en el sector del comerç, en l’àrea de comercialització internacional; en el sector de serveis a les empreses; en l’àrea d’administració del comerç internacional.

Curriculum:

 

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01 GESTIO ADMINISTRATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL 198 33 132 99 231
UF01 Organismes i normes internacionals 33 1 33
UF02 Intercanvis intracomunitaris 33 1 33
UF03 Operacions amb països tercers 66 1 66
UF04 Gestió duanera 66 33 2 99
M02 FINANÇAMENT INTERNACIONAL 99 33 0 132 132
UF01 Instruments per a la gestió de riscos de canvis 33 2 33
UF02 Finançament del Comerç exterior 33 2 33
UF03 Instruments financers de suport a l’exportació 33 33 2 66
M03 MITJANS DE PAGAMENT INTERNACIONALS 99 0 0 99 99
UF01 Selecció i gestió de mitjans de pagament simple 33 2 33
UF02 Selecció i gestió de mitjans de pagament documentaris 66 2 66
M04 GESTIÓ ECONOMICA I FINANCERA DE L’EMPRESA 99 33 132 0 132
UF01 Emprenedoria, creació d’empresa i inversió i finançament 33 33 1 66
UF02 Operativa de compravenda i tresoreria 33 1 33
UF03 Comptabilitat i fiscalitat empresarial 33 1 33
M05 TRANSPORT INTERNACIONAL DE MERCADERIES 132 0 132 0 132
UF01 Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril 66 1 66
UF02 Transport internacional: marítim i aeri 66 1 66
M06 LOGISTICA D’EMMAGATZEMATGE 99 33 132 0 132
UF01 Marc legal i règims d’emmagatzematge en el comerç nacional i internacional 33 11 1 44
UF02 Organització dels espais i del procés d’emmagatzematge 33 11 1 44
UF03 Gestió i supervisió d’estocs 33 11 1 44
M07 MARQUETING INTERNACIONAL 66 33 99 0 99
UF01 Estratègies d’internacionalització de l’empresa 45 24 1 69
UF02 Pla de màrqueting internacional 21 9 1 30
M08 SISTEMA D’INFORMACIÓ DE MERCATS 99 0 0 99 99
UF01 Prospecció de mercats internacionals 66 2 66
UF02 Explotació de la prosprecció 33 2 33
M09 NEGOCIACIÓ INTERNACIONAL 99 0 99 0 99
UF01 Contractació internacional 33 1 33
UF02 Estratègies de negociació internacional 66 1 66
M10 COMERÇ DIGITAL INTERNACIONAL 66 0 0 66 66
UF01 Eines pel comerç digital internacional 45 2 45
UF02 Pla de màrqueting digital internacional 21 2 21
M11 ANGLES 132 0 66 66 132
UF01 Anglès tècnic 66 1 66
UF01 Anglès tècnic 66 2 66
M12 SEGONA LLENGUA ESTRANGERA 132 0 3 66 66 132
UF01 francès tècnic 66 1 66
UF01 francès tècnic 66 2 66
M13 FORMACIO I ORIENTACIO LABORAL 99 0 99 0 99
UF01 Incorporació al treball 66 1 66
UF02 Prevenció de riscos laborals 33 1 33
M14 PROJECTE DE COMERÇ INTERNACIONAL 66 0 0 66 66
UF01 Projecte de comerç internacional 66 2 66
M15 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 350 0 0 350 350
UF01 FCT 350 2 350
TOTALS 957 1043 2000

Sortides professionals:

Tècnic en comerç exterior
Tècnic d’operacions exteriors (banca)
Tècnic en logística
Tècnic en administració del comerç internacional
Tècnic en transport internacional
Tècnic en compres
Tècnic en vendes
Tècnic en màrqueting internacional
Tècnic en emmagatzematge de productes